skip to Main Content

7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná.

Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista.

Tato část Bible je velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, skrze něž hovoří o posledních časech. Varuje nás před antikristem, falešným prorokem a „šelmou“ i „znamením šelmy“, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudný den a způsob, jak bude Bůh varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé.

Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šlemy a podkožními mikročipy. Sám Dr. Sanders poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible.

Posuďte sami:

Zj 13,4-5; 16-18: „A lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc … A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání … A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest (666).

Když víte, že podkožní mikročip pro lidi pracuje nejefektivněji na hřbetě ruky nebo na čele (protože tato dvě místa v těle mění teplotu nejsnáze, a tak umožňují, aby se malinká lithiová baterie nabíjela termoelektřinou), je to ohromující, že? Při zmínce o znamení na ruce člověk hned pomyslí na podkožní mikročipy, a znamení na čele ukazuje na mozkové čipy.

A když si uvědomíme, že firmy, které vyrábějí mikročipy, je chtějí generalizovat v celosvětovém měřítku a prostřednictvím mikročipu usilují o vytvoření bezhotovostní společnosti s jedinou světovou, a navíc virtuální měnou, člověk může počítat s tím, že ve společnosti, kde budou mikročipy používány jako platební prostředky, ti, kteří nebudou mít mikročip a nepřijmou jeho implantaci, nebudou moci vůbec nic prodávat ani kupovat. Další znepokojující prvek v souvislosti s knihou Zjevení…

A když víme, že součástí mikročipu je číslo 666 (viz 2. kapitola: Historie podkožních mikročipů), začneme si myslet, že existuje až příliš MNOHO „náhod“ (skutečně příliš mnoho) – když porovnáme specifika mikročipů a výše uvedené verše ze Zjevení.

Zj 16,2 „První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé a zhoubné vředy padly na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu.

Když víte, že mikročip má litiovou baterii, která, když je čip porušen, působí bolestivé hnisavé rány, okamžitě si vzpomenete na tento biblický citát.

Když víte, že tento RFID čipový implantát je rakovinotvorný a způsobuje zhoubné nádory, verš vám ještě více otevře oči. Vždyť co může být podobnějšího „zlým a zhoubným vředům“ více, než zhoubný nádor?

Nakonec i řecké slovo používané pro znak šelmy „charagma“ se používá pro značku, která se dělá šídlem (stejně jako čip je aplikován hypodermickou injekční stříkačkou, která je také určitým druhem šídla).

Je tu něco ještě více udivujícího: totéž slovo, „charagma“, se také může vztahovat k … hadímu uštknutí (viz http://www.ridingthebeast.com/images/charagma-echidnes-TDNT.gif)! A pro všechny věřící had představuje satana. Nyní se podívejte na jedové zuby hada, a porovnejte je s injekční jehlou, a budete překvapeni nápadnou vzájemnou podobností (viz obrázek níže)! A samozřejmě, čipy jsou injekčně zaváděny do těla … injekční stříkačkou a jehlou!

Otázka: Myslíte, že žijeme v posledních časech?

Bible nás skrze knihu Zjevení vážně varuje, abychom nepřijímali znamení šelmy a povzbuzuje nás, abychom žili v souladu s Božími přikázáními.

Zj 14,9-12: „A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: ‚Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.“

Bible však také říká, že odmítnutí znamení šelmy bude mít určité následky (avšak pouze následky pro tělo nikoli pro nesmrtelnou duši):

Zj 20,4: „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“

To znamená, že konečné vítězství patří těm, kteří nepřijmou znamení šelmy. Ale i zde je otázka: jste připraveni, že nebudete moci ani kupovat ani prodávat a že budete muset žít z výměnného obchodu jako ztroskotanci, protože jste odmítli znamení (= podkožní mikročip)? A dále: jste připraveni na pronásledování a smrt kvůli tomuto rozhodnutí (téma stětí a vzkříšení je rozebíráno výše)?

Anebo raději ztratíte svou svobodu, svobodnou vůli i svou duši a přijmete mikročip, který vám bude implantován na ruku nebo na čelo a pak budete pít z neředěného Božího hněvu?

Zemřete raději jako očipovaný a tupý otrok, anebo svobodný a uvědomělý člověk?

To je otázka, nad kterou byste se měli do budoucna zamyslet, protože až ten čas přijde, budete si muset zvolit svůj tábor a nebude zde žádná alternativa nebo kompromis. Jedna věc je jistá: ať jste věřící nebo nevěřící nemůžete říci, že jste nebyli včas varováni před riziky a nebezpečími mikročipových implantátů, ať už duchovními nebo neduchovními.

Podivná „náhoda“ a ďábelská symbolika: logo společnosti VeriTeQ obsahuje písmeno Q, které velmi připomíná hadí oko! VeriTeQ obchoduje s RFID čipy pro lidi

 

NA ruku a na čelo nebo DO ruky a do čela?

Co se týče znamení šelmy, překlady knihy Zjevení (nezapomínejme, že kniha byla napsána starořečtinou) se mírně liší, podle toho, o jakou verzi se jedná, a podle jazyka, v jakém knihu čtete. V některých verzích knihy Zjevení je napsáno, že šelma požadovala, aby lidé přijali (doslovně) „znamení dovnitř ruky nebo čela“. V jiných verzích je řečeno „na povrch ruky nebo čela“.

Ve skutečnosti to však není problém. Některé francouzské Bible, například překlad Davida Martina (viz http://www.biblemartin.com/bible/bible_frm.htm), používají „dovnitř ruky nebo čela“, jiné „na ruku a čelo“. Ve francouzštině většina Biblí překládá „na“, zatímco v angličtině ve většině Biblí stojí „dovnitř“.

Je proto logické vysvětlení: Ve starém řeckém textu slovo, které způsobilo rozdílnost v překladech, je slovo epi, které může znamenat i „na“ i „dovnitř“.

Věřím, že to není náhoda ale mnohoznačnost, díky níž bychom si měli uvědomit, že znamení šelmy může být něco, co je uvnitř ruky nebo čela (čipový nebo nanočipový implantát zaváděný injekčně pod kůži nebo do mozku) nebo něco, co je na ruce či na čele (čelenka nebo náramek vybavený RFID čipem nebo tetováním RFID; mimochodem, když hovoříme o těchto inkoustových tetováních RFID, které následně pracují s radiofrekvenčními vlnami, které mohou způsobit nádory, navštivte internetové stránky společnosti, která prodává tuto neblaze proslulou technologii – společnost, která se nazývá Somark Innovations: http://somarkinnovations.com/. Všimli jste si této neuvěřitelné „náhody“? Tato společnost má slovo „znamení“ (angl. mark) ve svém samotném názvu!). Také si všimněte existence „dočasného elektronického tetování“ obsahujícího RFID čip (viz http://www.wired.com/design/2013/02/skin-printed-electrodes), které jsou umístěny na hřbetní straně ruky nebo na jiné části těla.

Pro lidi, kteří mají zájem o další vysvětlení a zdroje o spojení mezi čipem a znamením šelmy, vřele doporučuji tuto stránku: http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/ .

 

O čísle 666 a k čemu se toto číslo vztahuje?

Starý zákon byl napsán v hebrejštině. Lidé, kteří psali Nový zákon ve staré řečtině, často v úctě ke Starému zákonu používali tuto techniku: když psali, vpisovali do textu drobné odkazy na Starý zákon, aby ukázali, že jejich text je určitým rozšířením základního Starého Zákona. Když sv. Jan psal na ostrově Patmos knihu Zjevení, učinil zde určité propojení s pasáží ze Starého Zákona, a týká se to … čísla 666.

Co se týče znamení šelmy a čísla jejího jména v knize Zjevení, kapitola 13, je napsáno: „Je to číslo člověka, a jeho číslo je 666.“

Ve staré řečtině číslo 666 uvedené ve 13. kapitole Zjevení je jedním z výjimečných případů, kdy je číslo vyhláskováno: chi-xi-stigma. Všimněte si, že stigma vypadá jako had.

Stigma je číslo 6, ale je to také slovo.

Konkordance Jamese Stronga přiřazuje slovu stigma následující definici (srov. http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=greeklexicon&isindex=stigma): stigma stig’-ma ze základního stizo („píchnout“); vyrytí nebo vyražení značky (k rozpoznání vlastníka), tj. (obrazně) jizva služby: znak otroctví. Definicemi píchnutí, vyražení, a označení je stigma velmi blízko k definici slova charagma, které se používá pro znamení šelmy.

Proč je nám řečeno, že číslo 666 „je číslo člověka“?

V Bibli jsou pouze dvě pasáže, které se zmiňují o číslu 666: jedna je v knize Zjevení, kapitola 13 (Nový Zákon) a pak pasáž ze Starého Zákony.

Tato pasáž ze Starého Zákona je v 1. knize královské, kapitola 10, a je to JEDINÉ místo v Písmu kromě Zjevení, které se k číslu 666 vztahuje.

V této pasáži královna ze Sáby navštěvuje krále Šalomouna a odhaluje všechno bohatství i obchodní, ekonomický a finanční systém ustanovený Šalomounem.

Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země.

VÁHA ZLATA, KTERÉ BYLO PŘIVÁŽENO ŠALOMOUNOVI ZA JEDEN ROK, ČINILA ŠEST SET ŠEDESÁT ŠEST TALENTŮ, mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západua místodržitelů země.

Král Šalomoun dal udělat dvě stě pavéz z tepaného zlata; na jednu pavézu vynaložil šest set šekelů zlata. Dále dal udělat tři sta štítů z tepaného zlata; na jeden štít vynaložil tři hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu Libanónského lesa.

Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl šest stupňů, vzadu nahoře byl zaoblen, po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stáli dva lvi. Na šesti stupních tam stálo z obou stran dvanáct lvů. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království.

Všechny nádoby, ze kterých král Šalomoun pil, byly zlaté a všechny předměty domu Libanónského lesa byly potaženy lístkovým zlatem; nic nebylo ze stříbra, to v Šalomounově době nemělo cenu. Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi Chíramovými. Jednou za tři roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí.

Celá země vyhledávala Šalomouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Každý přinášel svůj dar: předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mezky, a to rok co rok. Tak Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v Přímořské nížině. (1Kr 10,13-27)

Všimněte si místa, které ukazuje na váhu zlata, kterou Šalamoun ročně dostával. Bylo to 666 talentů zlata! V tomto úryvku se tedy číslo šelmy vztahuje k člověku: ke králi Šalamounovi.

A nyní se podívejme, co číslo 666 představuje:

Ve výše uvedeném úryvku můžeme vidět, že 666 je spojeno s bohatstvím a finanční, ekonomickou a obchodní silou, které Šalamoun dosáhl.

Jinými slovy, číslo 666 je finanční, ekonomický a obchodní systém a znamení šelmy bylo určeno k tomu, aby „nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.“.

Toto je tedy důvod, proč má šelma číslo 666: protože buduje finanční, hospodářský a obchodní systém bohatství!

A tak vše směřuje k tomu, že jednou z aplikací čipových implantátů bude, že z nich učiní elektronický platební prostředek, který je naprosto dematerializovaný (bezhotovostní společnost)! Vysvětlení je tedy jasné a spojení zřejmé, tím spíše, že bezhotovostní systémy se v posledních letech stávají stále více rozšířenými (viz http://marialeroux1.xooit.fr/t114-SOCIETE-SANS-ARGENT-CASH-SOCIETY-WITHOUT-CASH-MONEY.htm).

Jakmile se objevily čárkové kódy, elektronické čipy a první osobní počítače, bylo zdůrazňováno číslo 666. Například první PC, které firma Apple dala do prodeje, byl model 666 a byl prodáván za… 666,666 $. Firma Apple také inzerovala svou produkci reklamou vztahující se k biblické pasáži z knihy Genesis: zobrazuje Adama, který drží počítač, aby zakryl svou nahotu. Konečně i ve starém logu Apple je jablko, z něhož kousek chybí – jablko dědičného hříchu, do něhož kousla Eva.

Nyní jsou všechny banky a platby řízeny elektronicky a současná elektronika je založena na DIGITÁLNÍM systému, tedy na ČÍSLICÍCH.

image description

Pochybné emblémy

Na některých čipech můžete najít erby. Abyste je mohli vidět, potřebujete elektronický mikroskop, protože jsou velmi malinké. Toto se nazývá „čipová heraldika“. Mezi erby, které někteří lidé našli na čipech, patří tento, který obsahuje ďábelskou symboliku:

Všimněte si tří žab, které silně připomínají úryvek z knihy Zjevení (Zj 16,13): „Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.“ Všimněte si čísla 666 uprostřed tohoto emblému! Kromě toho má tento erb kulturní význam: takovýto erb se třemi žábami (ale bez čísla 666) je obecně nazýván ďáblovým erbem (srov. http://en.wikipedia.org/wiki/Common_toad)!

 

RFID čipy a čipové implantáty uznány za znamení šelmy!

Je důležité si uvědomit, že někteří křesťanští představitelé oficiálně uznali RFID čipy a mikročipy za znamení šelmy popsané v Apokalypse.

Například Byzantský katolický patriarchát na Ukrajině je odsoudil v dopise, který zaslal členům Kongresu Spojených států a také evropským představitelům. Pročtěte si důkazy a dopis na webových stránkách Patriarchátu: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=7118.

Řecká pravoslavná církev také odsoudila fyzickou přítomnost čísla 666 v čárkových kódech, ve smart kartách a také v pasech Schengenského prostoru. Z tohoto důvodu, se Synod řecké pravoslavné církve a synod církve na Krétě, stejně jako svatý kinot (řídící orgán) Hory Athos, obrátil na řeckou vládu, aby nepřijímala číselný kód 666 pro elektronické pasy! Viz související článek: http://www.ukraine.com/forums/politics/8467-schengen-zone.html.

Některé křesťanské církve kritizovaly RFID čipy a čipové implantáty jako znamení šelmy, zdaleka však k nim nepatří římskokatolická církev! Tato církev, která se potýká se závažnými morálními problémy a také čelí obviněním ze zločinů proti lidskosti (pedofilie, genocida, praní špinavých peněz…), v nedávné době nutila kněze a zaměstnance Vatikánu, kteří chtějí mít přístup k archivům, nosit elektronické identifikační karty se zabudovaným RFID čipem! Otřesné! Odůvodnění podané Vatikánem souviselo s trapným úniky ve spojitosti se skandálem Vatileaks. Takže aby se zabránilo dalším únikům a byla posílena „bezpečnost“, Vatikán přijal toto totalitní opatření nařizující identifikační karty s vestavěným RFID čipem! Na tomto odkazu můžete najít článek, který dané rozhodnutí dokumentuje: http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/vaticano-vatileaks-vatican-20209/.

Rozhodnutí Vatikánu o RFID identifikačních průkazech bylo také ostře odsouzeno Byzantským katolickým patriarchátem na Ukrajině. Zde je odkaz na webové stránky patriarchátu, kde je opublikován příslušný dopis, který Patriarchát zaslal do Vatikánu: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=14735.

Abychom to shrnuli: nebezpečí RFID čipů a čipových implantátů neohrožují pouze vaše zdraví, ale i všechny svobody a práva občanů. Kromě toho je zde velmi závažná duchovní hrozba, protože tyto čipy byly uznány některými – tedy pravověrnými křesťanskými církvemi za znamení šelmy. Znamení, vydává člověka, který jej přijme, Božímu hněvu.

Ze všech těchto důvodů vám mohu jen doporučit, abyste odmítli tento typ technologie a odporovali mu celou svou silou, celou svou duší a celým svým srdcem!

Čipové implantáty – znamení šelmy!

Back To Top