skip to Main Content

8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je „zdokonalily“ anebo zvýšily možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování.

Mějte na paměti, že všechno, co je řečeno v této části studie, již existuje. Jestli jste o tom neslyšeli z masmédií nebo jste o tom do této doby neslyšeli vůbec, neznamená to, že se jisté věci neplánují bez vašeho vědomí.

Kybernetika a transhumanismus

Tato část technologie je (oficiálně!) pouze v prvních stádiích vývoje. Nicméně některé články, jako například článek, který vyšel ve Washington Post 28. srpna 2001 (francouzská verze: http://www.lemonde.fr, vydání z 15. listopadu 2001), nás nemůže nechat lhostejnými.

Ve zprávě se jedná o objev, který umožňuje interakci živých mozkových buněk s elektrickým obvodem z křemíkových prvků. Experiment spočíval ve vytvoření „částečně živého“ elektrického obvodu pozůstávajícího z četných šnečích neuronů přilepených k malým tranzistorům. Buňky komunikovaly vzájemně mezi sebou a s křemíkovými deštičkami.

Oč šlo v tomto vynálezu? O vývoj umělé sítnice a protézy, které by byly rozšířením lidského nervového systému (!) a pomáhaly by slepým znovu získat zrak a paralyzovaným „uvést předměty do pohybu pouhou myšlenkou“, o vytvoření počítačů, které budou tak vynalézavé a přizpůsobivé jako náš nervový systém, a o vytvoření generace robotů, které budou moci být skutečně nazvány „inteligentními“.

Roboti a lidé sdílejí dvě vlastnosti: jsou to OBOUSMĚRNÉ bytosti, a procházejí jimi elektrické impulsy (lidský nervový systém vysílá a přijímá elektrické impulsy). Tato obousměrnost znamená, že co jde jedním směrem, může jít také opačným. Roboti i lidi se řídí jak příkazy přicházejícími zevnitř, tak příkazy zvenčí. Zde je ukázka:

Příkazy zevnitř: jedná se o příkazy vycházející z mozku člověka nebo z robota. Tyto příkazy vycházejí skrze nervy (nebo skrze kabely robota) a umožňují pohyb končetinami (= motorické příkazy).

Příkazy zvenčí: tyto příkazy jsou přijímány lidskou bytostí nebo robotem zvenčí skrze senzory (u člověka: oči, nos, uši, prsty, kůže a chuťové buňky; u robota: zvukový senzor, ultrazvukový senzor, infračervený senzor, senzor citlivý na světlo, kamery atd.). Tyto příkazy přicházejí zvenčí a jdou do mozku člověka nebo robota.

Právě tato obousměrnost a skutečnost, že k výměně informací může docházet díky elektřině procházející křemíkovými čipy a neurony, umožňuje vytvářet kyborgy, tedy bytosti, které jsou složeny částečně z živé organické hmoty, a částečně z elektronické, robotické a neživé hmoty.

Již nyní si můžeme představit, vedle úžasných a údajně „humanistických“ aplikací, nebezpečí této technologie, která si opravdu hraje s živými bytostmi! Konec konců, kybernetické paže a ruce byly vyvinuty a testovány na lidech v mnoha částech světa. Některé z těchto kybernetických končetin pracují také díky … mozkovým čipům!

Záminky používané pro zavedení kybernetiky jsou vždy stejné: za prvé se jedná o pseudolékařské výmluvy, které tvrdí, že léčí nebo pomáhají lidem prostřednictvím kybernetiky nebo implantátů, dále se jako odůvodnění podává modernost, pohodlí a pokrok, a dokonce je zde i projekt „vylepšení“ lidské bytosti dodáním „nových schopností“. Tento děsivý úmysl (fyzicky „vylepšit“ lidskou bytost) je součástí plánu transhumanistů. Transhumanisté jsou šílení geniální vědci, kteří chtějí jít za hranici lidských možností, aby prostřednictvím technologie učinili z člověka nesmrtelného „nadčlověka“ (tj. obnova starého nacistického mýtu o nadčlověku – Übermensch). Nyní mají transhumanisté (někdy nazývaní technologičtí progresisté) dokonce i své logo „technologické singularity“ reprezentované symbolem H+.

 

Nanotechnologie

Nanotechnologie je založena na „dobytí nekonečné malosti“. V tomto druhu technologie vědci pracují na škále nanometrů (nm). Jeden nanometr je miliardtina metru, neboli 80000krát méně než je tloušťka vlasu. Tato technologie tedy pracuje na molekulární či atomové úrovni.

Jako všechny ostatní technologie, které vynášejí „velké peníze“, i tato se snaží dosáhnout maxima, přičemž se chvástá „humanistickými“ a humanitárními vlastnostmi, ale ve skutečnosti s tím mohou být spojené nebezpečné aplikace (a už k tomu spějeme, jak uvidíte). Evropa chce vytvořit průmyslovou platformu nanotechnologie, a jen pro rok 2003 EU přidělila 700 000 milionů euro (!) na nanotechnologické výzkumy. Tolik peněz se nepochybně nedává na žádné charitativní účely…

Tedy Evropská Komise (včetně svého představitele, Philippe Busquina, bývalého belgického politika, který se stal evropským komisařem pro výzkum) nepokrytě a beze studu financovala mezi jiným projekty „DNA matric a biočipů“, aby byl vyvinut mikročip pro levné analýzy DNA. Je to smutné, ale je to pravda.

Naše stará dobrá Evropa tedy rozhodně není uchráněna!

Závažná otázka: Jaká jsou rizika zavedení nanočipů či nanorobotů do našeho těla? Neboť pokud tyto nanočipy mohou být používány k „lokalizování rakovinotvorných buněk“ nebo k léčení nemocí uvnitř lidského těla, proč by nemohly být používány k jeho zničení? To je nakonec přece jen otázkou záměru a programování…

Také je potřeba vědět, že v době, kdy toto čtete, jsou vyvíjeny technické a technologické snahy vytvořit identifikační nanočipy (které jsou pro lidské oko neviditelné) a implantovat je do lidského těla tím či oním způsobem. Některé projekty na nanoúrovni byly vyvinuty speciálně pro tento účel! Největší nebezpečí spočívá v malé velikosti těchto nanočipů: jsou pouhým okem zcela neviditelné a mohou být zavedeny do těla bez vědomí dané osoby, a to injekčně, požitím, inhalací nebo dokonce skrze póry v kůži!

Je třeba také poznamenat, že když se nanočástice dostanou do těla, mohou bez problémů procházet bariérou imunitního systému, a dokonce i hematoencefalickou bariérou, která chrání náš centrální nervový systém (takže jsme proti nim zcela bezbranní!)

Největší nebezpečí spočívá v riziku, že během pár let budeme schopni vyvíjet nanočipy určené k identifikaci, sledování a emocionální a hormonální kontrole, neboli ovládání, a rovněž ke kontrole mysli jedince! Zde je tedy další důvod, proč musíme začít bez zbytečného odkladu něco dělat!

 

Biometrie

Biometrie je věda, která vypočítává rozměry lidských orgánů, nyní se však používá spíše jako způsob kontroly a ověřování totožnosti. Když se zjistilo, že otisky prstů jsou stálé a unikátní, že jsou vytvořeny ještě před narozením a zůstávají stejné po celý život, náš starý „dobrý“ průmysl je bez jakýchkoli morálních zábran použil k vytvoření identifikačních systémů založených na otiscích prstů, morfologii ruky a na analýze vzorků DNA nebo na snímání a rozpoznávání oční duhovky (což je nejspolehlivější metoda).

Znovu nám však jsou sugestivně představovány „úžasné“ výhody a bleskový pokrok, které tato technologie nabízí. Pryč s hesly a chráněnými kódy, které jsou těžko zapamatovatelné – volají. Pryč s nebezpečím krádeže, zapomenutí nebo podvodného převodu atd. Samozřejmě se nepublikují žádné zprávy (nebo nejsou dostatečně zdůrazněny) o závažných důsledcích biometrie, pokud jde o ztrátu soukromí a svobody!

 

Technologie HAARP

Vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program (High-frequency Active Auroral Research Project) je projektem americké armády a naftové společnosti Apti-Arco. Tento program nahradil projekt „Star Wars“, s tím rozdílem, že HAARP je pozemní. HAARP je výkonný a polyvalentní; využívá ionosféru (vrstva atmosféry nad stratosférou, složená z ionizovaných částic, které jsou silně elektricky nabité) jako energetickou zbraň.

Pro úplnou informaci na toto téma můžete navštívit webové stránky, kde je velmi dobrý článek o HAARP: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/haarp_mind_weather_control.htm.

HAARP je obrovské zařízení na několika hektarech a nachází se v Gakonu na Aljašce. Je to obrovská odlesněná a rovná plocha, lemovaná 48 anténami, které jsou 28m vysoké, a každá z nich je napojena na vysílač, který má o něco menší výkon než milión (!) wattů. Použití je následující: bombardují ionosféru extrémně vysokými frekvenčními vlnami, ionosféra se v důsledku toho přetváří na něco jako obrovské virtuální zrcadlo, které působí jako anténa. Tato virtuální anténa přenáší vlny velmi nízké frekvence, čímž dochází k vytvoření jakési „gigantické mikrovlnné trouby“ v určité části ionosféry. Vlny s extrémně nízkou frekvencí jsou pro nervový systém škodlivé a mohou umožnit ovládání i kontrolu mysli, způsobovat halucinace atd.

Použití HAARP:

–       Přerušování všech druhů bezdrátové komunikace a vysílání;

–       Zničení střel nebo raket na obloze, či způsobení selhání jejich elektronických radarů;

–       Způsobení silných explozí, jejichž rozsah lze srovnat s atomovou bombou;

–       Lokální změny počasí

–       Ovlivňování lidského chování (Vzhledem k tomu, že již víme, že vlny mohou ovlivnit chování, a vzhledem k síle HAARP, si můžeme představit, k jak strašným věcem jej lze použít! Zde by také mohlo být propojení s mikročipovými implantáty: HAARP by mohl fungovat jako velmi silné relé pro družice nebo jako gigantický vysílač pro kontrolu a ovládání mysli celé populace!)

Těm, kteří se zajímají o HAARP, mohu nabídnout knihu napsanou Jeane Manning (pozn. avšak jiné knihy od této autorky rozhodně nedoporučuji) a Dr. Nickem Begichem pod názvem: „Angels don’t play this HAARP“ (srov. http://www.amazon.fr/Angels-Dont-Play-This-Haarp/dp/0964881209).

 

Vakcíny z tekutých krystalů a nanovakcíny

Vakcíny z tekutých krystalů jsou jednou z novinek v očkování.

DNA se skládá z tekutých krystalů. Myšlenka vakcín z tekutých krystalů spočívá v injekční aplikaci „nahé“ DNA do organismu (například nitrosvalovým podáním). Ta je tvořena opakujícími se sekvencemi DNA, které jsou nosiči buněčné informace (tato DNA může být syntetická). Na tyto opakující se sekvence DNA jsou přesazovány buďto sekvence virové DNA nebo geny kódující virové nebo bakteriální proteiny. Integrace tohoto genetického materiálu do našich buněk je velmi rychlá a nemůžeme kontrolovat syntézu proteinů, které jsou vyrobeny později, protože jsou již včleněny do našeho genetického dědictví.

Problém je následující: když vám byla injekčně aplikována vakcína, kdo ví, co přesně obsahuje? Kdo ví, zda je to „klasická“ vakcína, nebo vakcína z tekutých krystalů? Dokonce i lékaři, co vám ji aplikuje, je to srdečně jedno.

Avšak otázka, která se zde nabízí, má opět vztah k ovládání a kontrole jedinců: není ta „cizí“ DNA, která je implantována prostřednictvím vakcíny, určitým druhem „antény“, která může být programována zvenčí a která je zavedena do našeho organismu, aby dosáhla cílů, které se mohou velmi lišit od humanistických zdravotních cílů?

Jsme si skutečně jisti, že jakmile budou tyto (virové) částice a částice DNA včleněny do našeho organismu, že neexistuje žádné nebezpečí, že budou-li stimulované určitými vnějšími jevy (například přesná vlnová délka vysílaná družicemi, která může být přenášena mikročipovým implantátem v těle), nejenže nebudou aktivizovat náš imunitní systém, ale naopak inhibovat, až jej úplně paralyzují nebo budou produkovat toxiny a smrtelné viry? Bude to tedy určitá masová technika kontroly a ovládání používaná proti lidem, využívajíc jakousi buněčnou anténu, která bude zkratovat vědomí jednotlivce!

Někteří lidé se nad tím vážně zamýšlejí hlavně v Quebecku a v USA.

Existuje dobrá kniha Anny Givaudan (ve spoluautorství s Dr. Antoine ACHRAM), „Celui qui vient, tome 2 : Les Dossiers sur le Gouvernement Mondial“ („Spisy o světové vládě“), která velmi jasně hovoří o roli vakcín, roli, která rozhodně není ani trochu léčebná (některé mají dokonce velmi závažné nežádoucí účinky! Tato kniha obsahuje část o mikročipech, avšak její téma – jedna světová vláda neboli nový světový řád – je daleko širší.

(Pozn.: Toto je jediná kniha Anny Givaudan, kterou bych doporučil, protože se opírá o závažné tiskové zprávy a podává pádné důkazy. Nicméně bych rozhodně nedoporučoval její další knihy, které jsou silně orientovány na duchovnost New Age, a tudíž nepodávají žádné důkazy nebo informace, jsou škodlivé a jejich četby je třeba se vyvarovat.)

Kromě toho V SOUČASNÉ DOBĚ EXISTUJÍ NANOVAKCÍNY OBSAHUJÍCÍ NANOČÁSTICE, KTERÉ JSOU VELMI NEBEZPEČNÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ A KTERÉ JSOU TAK MALÉ, ŽE MOHOU PRONIKNOUT DO LIDSKÉHO ORGANISMU FORMOU POSTŘIKU, COŽ JIM UMOŽŇUJE PROSTOUPIT PÓRY KŮŽE NEBO STĚNOU SLIZNICE! Například, nanočástice byly nalezeny ve vakcínách H1N1, které byly uvedeny na trh v roce 2009 (viz http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=15207)!

Navíc farmaceutické společnosti již začínají nanovakcíny vyrábět a testovat, například ruská společnost „Rusnano“ (srov. http://www.rosnano.ru/Home.aspx)!

Pouze „nepatrným“ problémem je, že nanočástice způsobuji velmi vážné zdravotní problémy, a mohou dokonce způsobit smrt! Studie vypracovaná nemocnicí Chaoyang v Pekingu potvrdila, že nanočástice vyvolávají poškození plic a další maligní onemocnění u lidí (viz http://mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=15207)!

Takže je zde další nebezpečí, které pod rouškou starostlivosti o „zdraví“, může způsobit velké škody!

 

F) Chemtrails

„Chemtrails“ (chemické stopy) jsou stopy chemikálií vypouštěných z reaktorů tryskových a jiných letadel. Avšak nejsou to běžné kondenzační stopy („contrails“)!

Naopak, chemtrails se skládají z chemických částic, které padají na obyvatelstvo ve vesnicích, nad nimiž letadlo spustilo svůj nebezpečný náklad!

Hlavní charakteristikou těchto chemických stop je jejich rozsah na obloze a jejich „životnost“: zpočátku vypadají jako kondenzační stopy, ale pak se rozšíří tak, že vypadají jako „velké mraky“ a někdy mohou zůstat na obloze více než 30 minut nebo i několik hodin než zmizí. Cíl těchto „chemických operací“ ještě není dobře znám: Testují odolnost populace vůči určitým chemikáliím nebo testují toxicitu těchto chemikálií? Mají za cíl šířit viry, nanočástice nebo bakteriologické zbraně nad určitým územím? Nebo napomáhat růstu skleníkového efektu? Nebo šířit chemikálie, které zvýší sílu a účinnost HAARP?

Každopádně, jedna věc je jistá: vláda je většinou do těchto chemických operací zapojena a Kongres USA dokonce označil chemtrails za „exotické zbraně“. Více informací na téma chemtrails najdete na webové stránce (francouzsky): http://www.chemtrails-france.com/.

 

G) Další prostředky, jak utlačovat nebo zotročovat lidské bytosti

V současné době je tolik prostředků, jak používat prostředí, zvířata či lidi jako pokusné králíky nebo jak z nich udělat bezduché zombie, že se nestačíme o všech podrobněji zmínit. Vzpomeňme například geneticky modifikované organismy (GMO), klonování či jiné genetické změny, a též „exotické“ zbraně, zbraně se směřovanou energií (DEW) či zbraně a programy CIA k ovládání a kontrole lidské mysli a chování. Pro přehled těchto programů CIA a globalistů, viz: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/mind_control_index.htm.

Nedávno „vědci“ vytvořili biologický tranzistor a biologický počítač (viz http://www.independent.co.uk/news/science/biological-computer-that-lives-inside-the-body-comes-one-step-closer-as-scientists-make-transistor-out-of-dna-and-rna-8553915.html).

Tento biologický počítač umožní „PŘEPROGRAMOVÁNÍ ŽIVÝCH SYSTÉMŮ“, což zjevně představuje riziko totalitních brutálností a totální biologické kontroly a ovládání jedinců!

Krátce řečeno, na základě těchto technologií a technik můžeme tvrdit následující: vždy jsou doprovázeny „úžasnými“ a „prospěšnými“ argumenty a úmysly, avšak tyto objevy často vycházejí ze sféry průmyslu nebo z vojenského prostředí, což z nich činí potenciální zbraně, protože jsou určeny výlučně pro účely moci, války a zisku za každou cenu.

Největší chybou lidstva je, že dnes jakoukoli věc, jakoukoli bytost a i ten nejvzácnější dar – život – považuje za pouhé zboží, a že podlehlo pokušení obětovat duchovní věci ve prospěch materiálních. Přichází čas, kdy budeme muset učinit důležité rozhodnutí: Buďto si vybereme změnu, která nakonec přinese nazpět skutečné hodnoty, anebo budeme nonšalantní a tolerantní vůči všem těm příšernostem, které se již dějí, ale v tom případě to bude bolestná cesta končící záhubou.

Svět skutečně potřebuje být informován, potřebuje, aby lidé reagovali, a potřebuje mnoho pravdivé, obětavé lásky, aby mohl zažít lepší časy.

 

A nyní přejděme k závěru…

Back To Top