skip to Main Content

Modlitba je setkáním s živým Bohem a vede k neustálému obnovování osobního vztahu s Ním. V modlitbě můžeš přebývat v Ježíšově přítomnosti, v moci Ducha Svatého, svěřovat mu své problémy, velebit Ho za Jeho díla, prosit o ochranu a pomoc, odprošovat za hříchy nebo hledat Jeho vůli. Život věřícího křesťana bez modlitby, je nemožný. Jaká je tvá modlitba, takový je tvůj vztah k Bohu a takový je i tvůj život. Velké životní změny v osobním životě nebo v národě, se odehrávají na kolenou v modlitbě věrných křesťanů. V starém zákoně Bůh vyžadoval od svého lidu desetinu z toho, co měli. My, lid Nové smlouvy, máme dát Pánu také desetinu a to konkrétně svého času, který strávíme na modlitbě. Jsou to dvě hodiny a dvacet čtyři minut obětovaných Bohu, a to každý den.
Jsme přesvědčeni, že nespočetné množství knih, by nestačilo na zapsání všech svědectví o vyslyšených modlitbách.
Modlitba křesťana nemá nic společného s budhistickými nebo hinduistickými meditacemi, relaxačními nebo psychologickými technikami. Modlitba je hlubokým vztahem s jediným, živým, svatým a osobním Bohem, v Duchu Svatém. Meditace východních náboženství naproti tomu tento vztah ničí a otevírají na ducha, ale ne na Božího, nýbrž na démony.
Kromě osobní modlitby ti chceme představit několik modelů modlitby, které ti mohou pomoci k prohloubení tvého vztahu s Ježíšem. Ať ti Bůh žehná a naplňuje tě sílou Ducha Svatého v tvých modlitbách.

„Bůh přebývá na chválách svého lidu“

Sedm modlitebních zastavení během dne

Boží slovo říká: „Sedmkrát za den…“ (Ž 119,164). Starozákonní i novozákonní církevní tradice zachovávala denní modlitební rytmus. Tento rytmus dodržoval sv. Pavel i apoštolé. Podobně sv. Bazil zdůraznil křesťanům potřebu modlitebních zastavení během dne. Bohužel, křesťané v dnešní době nezachovávají denní rytmus…

Read More
Back To Top