skip to Main Content
To nejcennější co máš je tvá nesmrtelná duše.

Po smrti se bude buď věčně skvít v Boží slávě v nebi, nebo hořet v pekle.
Kde  budeš ty, plnou mírou závisí už jenom na tobě. Protože Bůh z lásky k tobě udělal všechno proto, abys byl s ním po celou věčnost v nebi. On ti tam připravil místo. Chceš tam jednou být s ním?

To nejcennější co ti Bůh dal, je věčný život v jeho Synu Ježíši Kristu.

On sám je tím věčným životem!
Kdo má Syna, má věčný život, kdo nemá Božího Syna, nemá věčný život.

Máš věčný život, máš Božího Syna?
Chtěl bys ho mít?
Co máš udělat proto, abys ho měl?

„Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Synu vzdoruje, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“ Jn 3, 36
„Neboť Bůh tak miloval svět – tebe, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět – tebe odsoudil, ale aby skrze něj byl svět – ty spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.“

Back To Top