skip to Main Content

Už dva tisíce let Evangelium Ježíše Krista zasahuje a mění životy jednotlivých lidí, celých národů a kontinentů. Jeho radostné poselství o odpuštění hříchů a věčném životě je naplněním všech proroctví Starého zákona o příchodu Mesiáše. Osobní setkání s Ježíšem, živým Bohem, znamená totální obrat v životě. Člověk pak už prostě nemůže žít jen pro sebe a své životní plány, i kdyby byly sebevíc vznešené. Proč? Odhalí totiž existenci Božího království a místa připraveného v nebi pro každého kdo věří. Chce ho získat stůj co stůj, to vede k následování Ježíše a osobní svatosti. On, Boží Syn, zemřel na kříži, aby odstranil vražednou sílu našeho hříchu i toho tvého. Vědomí existence tak velké Boží lásky, a tak velké oběti, přímo vyzývá k opětování. Za lásku láskou a odevzdaností Ježíši. Apoštol Petr napsal: „Ač jste ho neviděli, milujete Ho; ač Ho ani nyní nevidíte, přec v Něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry spasení duší… Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládali předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý Ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: Svatí buďte, neboť já jsem svatý.“ 1 Pt 1, 8.9,14-16
Nesmírné množství lidí, tak pro lásku k Ježíši, dosáhli obdivuhodné svatosti života. Jejich následování Ježíše nejen povzbuzuje, ale i oduševňuje, jít tou samou životní cestou svatosti. Ať v tobě mocně působí milost Ducha svatého při naslouchaní životů svatých a vede tě k lásce k Ježíši.

Sv. Václav, mučedník a patron český (II. část)

Přední zřetel obrátil sv. Václav na utvrzení křesťanských řádů v Čechách. Shledal, že by nebylo prospěšné, kdyby pozůstatky obřadnictví cyrilometodějského v zemi, pronášené již živly řádů latinských, nadále uzavíraly se samy v sobě, pomýšlel záhy na to, aby Čechy mocí…

Read More

Sv. Korbinian, biskup Frisinský (dne 7. září)

Biskupství Frisinské v Bavořích, nyní spojené s arcibiskupstvím Mnichovským, ctí sv. Korbiniana jakožto zakladatele svého. Světec tento byl pohrobek; narodil se okolo roku 680. v Sartru (Chartres) ve Francii nedlouho po smrti otce svého, a byl na křtu sv. nazván…

Read More
Back To Top